Ewaluacja wewnętrzna

zakres, wnioski, rekomendacje

 

Kierując się wytycznymi MEN, w roku szkolnym 2009/2010 w naszej szkole przeprowadzono ewaluację wewnętrzną następujących obszarów:

 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, w zakresie wymagania:

 • Analizuje się wyniki sprawdzianów kompetencji przeprowadzanych w szkole, a w szczególności sprawdzianu klas VI

 • Respektowane są normy społeczne

Procesy zachodzące w szkole, w zakresie wymagania:

 • Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na klasę I

Wnioski wynikające z ewaluacji wewnętrznej

Analizuje się wyniki sprawdzianów kompetencji przeprowadzanych w szkole, a w szczególności sprawdzianu klas VI


Kl.IV-VI

 

 • analiza wyników sprawdzianów kompetencji wpływa korzystnie na   poprawęjakości pracy szkoły,

 • pozwala wskazać mocne i słabe strony szkoły,

 • kieruje uwagę na doskonalenie tych umiejętności, które w         sprawdzianach kompetencji wypadają gorzej,

 • daje możliwość wykorzystania różnorodnych narzędzi badawczych,

 • wpływa na wzrost efektów kształcenia już od klasy pierwszej ,

 • pozwala lepiej zaplanować proces dydaktyczny w poszczególnych klasach i na poszczególnych zajęciach,

 • jest dobrą formą informowania rodziców i uczniów i rodziców o efektach kształcenia.

KL. I-III

 • w celu poprawy jakości pracy szkoły przeprowadza się testy kompetencji uczniów po klasie iii oraz diagnozę dojrzałości szkolnej,

 • zespół nauczycieli w oparciu o zebrane materiały analizuje wyniki i opracowuje plan naprawczy, opracowuje wnioski do dalszej pracy,

 • wszyscy nauczyciele wdrażają w swojej pracy wnioski wynikające z analizy wyników testów kompetencji oraz dojrzałości szkolnej, uwzględniając je w planie wynikowym, dostosowując treści realizowanych zadań, ćwiczeń, realizują dodatkowe zadania, doskonalą określone umiejętności podczas różnorodnych zaję.

 

REKOMENDACJE

 • Prowadzić szczegółową analizę sprawdzianów kompetencji, dodatkowo ze zwróceniem uwagi na uwarunkowania społeczne, środowiskowe poszczególnych uczniów.

 • Dokonywać porównania wyników ze sprawdzianu kompetencji szóstoklasistów z wynikami uczniów po sprawdzianie po klasie III.

 • Prowadzić również sprawdzian wiedzy i umiejętności uczniów po klasie II, IV, V. Wdrażać wnioski do dalszej pracy.

 • Wskazać uczniom i ich rodzicom typy zadań do rozwiązywania w domu celem ćwiczenia określonych umiejętności.

 • Zorganizować w szkole zajęcia konsultacyjne dla uczniów klas VI celem przygotowania do sprawdzianu kompetencji.

 • Po zorganizowaniu próbnego sprawdzianu kompetencji przekazać informacje rodzicom i uczniom o wynikach, o przyroście wiedzy i umiejętności uczniów, a szczególności określić indywidualnie jakie typy zadań poszczególni uczniowie winni ćwiczyć.

Respektowane są normy społeczne

 

 • w szkole respektowane są normy społeczne,

 • zachowania uczniów są diagnozowane,

 • uczniowie prezentują w większości właściwe postawy,

 • szkoła podejmuje działania mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań uczniów, działania są analizowane i modyfikowane,

 • uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje.

REKOMENDACJE

 

 • Zidentyfikować ponownie miejsca zagrożenia tj. te w których uczniowie nie czują się bezpiecznie.

 • Zintensyfikować nadzór nad toaletami, szatniami, placem szkolnym.

 • Zachęcać uczniów do podejmowania inicjatyw uczniowskich.

 • Prowadzić apele oraz pogadanki z uczniami nt. właściwego, bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, uświadomić, przypomnieć skutki niewłaściwego zachowania.

 • Prowadzić pedagogizację i rozmowy z rodzicami na w/w temat.

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na klasę I

 

 • nauczyciele pracują w oparciu o tzw. własne programy nauczania,

 • programy są systematycznie doskonalone. uczniowie mają dostęp do materiałów pomocniczych,

 • nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się,

 • procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane,

 • nauczanie powiązane jest z wychowaniem i kształceniem umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej,

 • realizację podstawy programowej monitoruje się przez notowanie w dzienniku rytmiczności poszczególnych edukacji, w tygodniu, a następnie zliczanie miesięczne, na koniec semestru i roku szkolnego. Wdrażanie treści podstawy programowej, nabywanie kompetencji, umiejętności i postaw monitoruje się w oparciu o karty obserwacji opracowane przez nauczycieli.

REKOMENDACJE

 

 • Nadal rytmicznie realizować treści podstawy programowej i w ustalony sposób dokumentować. /zliczanie miesięczne poszczególnych edukacji, po I semestrze, w czerwcu 2011, stosowanie ustalonej kolorystyki/.

 • Monitorować realizację nowej podstawy programowej.

 • Ustalić jednolite zasady dokumentowania realizacji nowej podstawy programowej w zakresie wymaganej liczby godzin i kolorystyki.

 • W planach pracy tzw. dydaktycznych ujednolicić rubryki celem monitorowania realizacji podstawy programowej.

 • Zapoznać, przypomnieć rodzicom treści podstawy programowej.