MISJA SZKOŁY

„Dziecko uznane zostało za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć i której nie wolno wieść na smyczy,
 lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwaga, z wysiłkiem umysłu, uczucia i woli.”

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

WIZJA SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE STARA SIĘ, ABY JEJ ABSOLWENT:

Dobrze funkcjonował w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i szkole, przestrzegał norm współżycia społecznego.
Pozytywnie patrzył na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.
Traktował naukę jako coś oczywistego, wartościowego.
Miał określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.
Był wrażliwy na prawdę, dobro i piękno.
Miał poczucie własnej wartości i nie ulegał negatywnym wpływom.
Umiejętnie radził sobie z konfliktami powstałymi między uczniami oraz między nauczycielem a uczniem.
Miał świadomość właściwy proporcji między prawami a obowiązkami ucznia.
Znał zasady bycia dobrym kolegą i respektował je.

AKTUALNOŚCI

U w a g a

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 27 sierpnia o godz. 11.00

 

Z a p r o s z e n i e

Serdecznie zapraszamy na uroczystość
R o z p o c z ę c i a  R o k u  S z k o l n e g o  2 0 1 4 / 2 0 1 5
w dniu 1 września o godz. 10.00


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Uczniowie na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zostaną dowiezieni autobusami szkolnymi
i odwiezieni po uroczystości.

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka skierowany do uczniów
z okazji rozpoczęcia Roku szkolnego 2014/2015

 


Szanowni Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów

Informujemy, iż listy poszczególnych oddziałów klasy pierwszej
dostępne są w sekretariacie szkoły.

 

z poważaniem
Dyrektor Szkoły Ewa Stawiak-Kołba
Komisja Rekrutacyjna

Wyprawka pierwszoklasisty


- 2 zeszyty w trzy linie 16-kart.
- 2 zeszyty w kratkę 16- kart.
- 2 teczki
- kredki
- farby
- blok rysunkowy
- blok techniczny
- blok z kolorowymi kartkami
- papier kolorowy (tzw. wycinanka)
- bibuła karbowana 3-5 kolorów
- plastelina
- klej
- nożyczki
- zestaw (3-4 szt.) pędzli do malowania różnej grubości, wielkości
- piórnik z wyposażeniem
- worek na obuwie zmienne
- strój gimnastyczny (biała koszulka, ciemne spodenki)


 


Konkurs "EKOBELFRY"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi już po raz czwarty ogłosił konkurs "Ekobelfry"

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2013/2014.

Szczegóły dotyczące konkursu...

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Podręczniki - klasy I-III

Podręczniki - klasy IV-VI

Darmowy podręcznik do klasy I - czytaj więcej

Uwaga - przypominamy aby NIE KUPOWAĆ podręczników do języków obcych
 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi

"10 ZASAD BEZPIECZNYCH WAKACJI"
 

Szanowny Rodzicu Przyszłych Pierwszoklasistów!


Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1265 )
art. 4. 1. W latach szkolnych 2014 / 2015 i 2015 / 2016 podziału uczniów klas I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.
art. 4. 2. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w ust. 1.
 

[wniosek do pobrania]

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Zakładka do książki”


 

Świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zorganizowała Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zakładka do książki” dla wychowanków świetlic szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego w okresie marca i kwietnia 2014 roku.

Cele konkursu:
• odkrywanie talentów plastycznych i rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów
• budzenie zainteresowania wychowanków świetlicy czytelnictwem
• integracja środowisk świetlicowych szkół powiatu bełchatowskiego

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie zakładki do książki dowolną techniką plastyczną tak, żeby spełniała swoją funkcję i była pracą płaską.

Konkurs rozpatrywany był w 2 kategoriach:
A. klasy I-III
B. klasy IV-VI

czytaj więcej...

e-Papierosy

Poniżej zamieszczamy fragment pisma Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie używania elektronicznych papierosów przez dzieci i młodzież:

"Promowanie używania elektronicznego papierosa jest niepokojącym zjawiskiem. W rękach ucznia
e-papieros stanowi przedmiot, z którego korzystanie może kojarzyć się z niewłaściwym wzorcem zachowania. W ocenie Ministra Edukacji Narodowej należy dążyć do eliminowania powstawania nieprawidłowych nawyków wśród uczniów, w tym także palenia e- papierosów."

 

Turniej integracyjny

7 maja 2014 roku 8 uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie wzięło udział w I Sportowo- Rekreacyjnym Turnieju Integracyjnym pt. „Razem łatwiej pokonać własne słabości” organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bełchatowie pod patronatem Starosty Bełchatowskiego.

czytaj więcej...
 

Dzień Otwarty

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka gościła dzieci
z przedszkoli z Łuszczanowic i Kleszczowa wraz z Dyrektorami, Wychowawcami i grupą Rodziców. Celem spotkania było zapoznanie przyszłych uczniów i ich rodziców ze szkołą, ofertą realizowanych zajęć oraz wspólna zabawa i integracja 5 i 6–latków z obecnymi uczniami klas trzecich.

czytaj więcej...

Regulamin konkursu


8 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.30

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, ul. Szkolna 4

otwiera swoje podwoje dla dzieci z roczników 2007 i 2008

 

 

W programie:

uroczyste otwarcie przez Panią Dyrektor Szkoły

prezentacja multimedialna o szkole

przedstawienie przygotowane przez uczniów klas III pt. Witajcie w naszej bajce

gry i zabawy, jako zajęcia integrujące grupę, m.in. zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowo-sportowe, zajęcia przy muzyce (do wyboru)

zwiedzanie szkoły; odwiedzimy: 

  - klasy edukacji wczesnoszkolnej,

  - salę zabaw,

  - salę do zajęć gimnastycznych, korekcyjno- kompensacyjnych,

  - świetlicę,

  - salę komputerową.

Niespodzianka!

                                                           Zapraszamy!

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Pragniemy przypomnieć najważniejsze zapisy zawarte w Statucie Szkoły
dotyczące obowiązków ucznia.


Obowiązki ucznia:

1) Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz obowiązujących na terenie szkoły regulaminów,
b) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych,
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
f) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
g) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań powierzonych przez nauczyciela, zespół klasowy lub organizacje szkolne,
h) dbanie o dobre imię i tradycje szkoły,
i) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi,
j) przeciwstawiania się w miarę swoich możliwości przejawom agresji, przemocy, wandalizmu i wulgarności.

2) Na terenie szkoły uczeń dba o estetyczny wygląd zewnętrzny i nosi strój uczniowski, który spełnia następujące wymogi:
a) powinien być czysty, w stonowanych barwach, skromny, nieeksponujący bielizny osobistej,
b) fryzura powinna być czysta i skromna, niefarbowana, bez dredów, irokezów, wzorów,
c) dopuszcza się noszenie skromnych ozdób, niezagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
d) zabrania się makijażu i malowania paznokci,
e) podczas zajęć w salach lekcyjnych i na przerwach nie należy nosić żadnego nakrycia głowy, z wyjątkiem sytuacji, w których zobowiązuje do tego wyznawana religia,
f) na terenie szkoły uczniów obowiązuje chodzenie w obuwiu zmiennym,
g) na zajęciach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i Szkolnego Koła Sportowego obowiązuje strój określony na początku roku szkolnego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
h) podczas nietypowych zajęć strój, który określa nauczyciel prowadzący te zajęcia, powinien być dostosowany do sytuacji i bezpieczny,
i) podczas obchodów świąt państwowych i szkolnych, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz w innych sytuacjach określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły uczeń zobowiązany jest nosić strój galowy,
w skład którego wchodzi: biała koszula lub bluzka, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica,
j) w sytuacjach niewymienionych w statucie szkoły – ubiór określa dyrektor szkoły stosownym zarządzeniem,
k) kwestie sporne rozstrzyga wychowawca klasy, a w sytuacjach wyjątkowych dyrektor szkoły.

4) Podczas zajęć lekcyjnych uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, które powinny być wyłączone i schowane:
a) zakaz używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nie dotyczy sytuacji szczególnych, takich jak zagrożenie zdrowia lub życia,
b) korzystanie na terenie szkoły z telefonu i innych urządzeń elektronicznych jest dopuszczalne pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich,
c) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź zaginięcie telefonu lub innych urządzeń elektronicznych,
d) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych skutkuje całkowitym zakazem korzystania z wyżej wymienionych urządzeń na terenie szkoły.

 

„Bezpieczeństwo naszym priorytetem”

Jednym z głównych kierunków działań naszej szkoły w roku szkolnym 2013/ 2014, zgodnie z założeniami programu polityki państwa, jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
 
W naszej placówce realizuje się szereg działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów oraz promocję zdrowego stylu życia. Te dwa naczelne hasła: „bezpieczeństwo” i „zdrowie” przyświecają wszystkim pracownikom szkoły, w szczególności nauczycielom i wychowawcom, którzy w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej dbają o podnoszenie poziomu wiedzy uczniów w dziedzinie szeroko rozumianego zdrowia, bezpieczeństwa swojego i innych oraz wcielanie tej wiedzy w życie.

czytaj więcej...

Nabór na rok szkolny 2014/2015


UWAGA RODZICE PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE.
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE TUTEJSZEJ SZKOŁY
SKŁADAJĄ KARTY ZGŁOSZENIA. RODZICE DZIECI SPOZA OBWODU SKŁADAJĄ WNIOSKI.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 03.03-31.03.2014R.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Regulamin obowiązujący przy naborze do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA w Kleszczowie na rok szkolny 2014/15 – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

 Karta Zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu

 

Uwaga Rodzice uczniów klas szóstych

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2014
Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

czytaj całość...

Kalendarz 2014

Tradycyjnie jak co roku uczniowie klas pierwszych na zajęciach koła informatycznego pod okiem p. Justyny Klimczyk i p. Beaty Stankiewicz, opracowywali ilustracje do kalendarza na rok 2014r. Każda klasa przygotowała własną oprawę graficzną, w związku z tym powstały cztery wersje kalendarza.

Poniżej pliki do ściągnięcia i wydrukowania:

kalendarz klasy Ia

kalendarz klasy Ib

kalendarz klasy Ic

kalendarz klasy Id
 

Stypendia motywacyjne

Regulamin przyznawania stypendiów

Regulamin - nowelizacja

Wniosek [do pobrania]

Przypominamy

Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy co najmniej na szczeblu:

- wojewódzkim
- krajowym
- międzynarodowym

zgodnie z Regulaminem przyznawania Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kleszczów i ponadgimnazjalnych kwalifikują się według w/w regulaminu do składania wniosków za uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych.

Uczniowie, którzy zespołowo promują gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu krajowym.

Szkoła potwierdza osiągnięcia uczniów: pieczątką szkoły , podpisem dyrektora szkoły, jeżeli są to zawody sportowe z Klubu Omega potwierdza klub. Potwierdzenie takie nie jest wymagane w przypadku gdy uczeń posiada imienny dyplom.


Nie kwalifikują się do otrzymania stypendium osiągnięcia na szczeblu :szkolnym, gminnym i powiatowym.


 

 

 

Drodzy rodzice

W roku szkolnym 2013/2014 wzorem lat ubiegłych prowadzone są zajęcia dla dzieci:

nadpobudliwych psychoruchowo - zajęcia odbywają się w każdy czwartek na 4 godz. lekcyjnej (11.20-12.05), prowadzone są przez pedagoga szkolnego Emilię Palińską.

zahamowanych - zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego Damianę Płomińską w każdy piątek od 14.00 do 15.00.

Zainteresowani Rodzice mogą w każdej chwili zapisać swoje dziecko na te zajęcia kontaktując się z danym specjalistą.
 

Tydzień wolontariatu

W dniach 2-6.12.2013r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie pedagog szkolny p. Emilia Palińska zorganizowała „Tydzień wolontariatu”. Akcją tą wzorem lat ubiegłych objęto całą społeczność szkolną oraz rodziców naszych uczniów.

czytaj więcej...

„Christmas Cards Exchange” 

Taki tytuł nosi projekt, do którego przystąpiła nasza szkoła w ramach uczestnictwa w unijnym programie edukacyjnym eTwinning.

czytaj więcej...
 

Pomóżmy innym...

W grudniu na terenie szkoły - pedagog szkolny wraz z członkami Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa będą organizować akcje charytatywną polegającą na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci z Afryki.

Przybory można będzie przynosić od 2 grudnia do przerwy świątecznej.
 

Ciąg dalszy udziału w projekcie Aktywna edukacja


W ubiegłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie uczestniczyła w pilotażowym programie ministerialnym „Cyfrowa szkoła” do którego merytoryczną oprawę stanowił program Aktywna edukacja, który jest prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Rolę szkolnego koordynatora pełniła wówczas p. Justyna Klimczyk, którą w realizacji zadań wynikających z udziału w kursie e-learningowym, wspierała grupa nauczycieli.
 
W tym roku szkolnym również uczestniczymy w tym programie. Nasz szkolny koordynator zakwalifikował się bowiem do udziału w projekcie – ale tym razem w roli moderatora.

W ramach swojej pracy będzie udzielać komentarzy mentorskich podczas kursu e-learningowego dla kordynatorów oraz poprowadzić warsztaty stacjonarne w lokalnych sieciach współpracy. Weźmie również udział w szkoleniach przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej specjalnie dla moderatorów.

 

OBCHODY DNIA PRAW DZIECKA


20 listopada 2013r. przypadła kolejna rocznica przyjęcia konwencji o Prawach Dziecka przez Polskę. W tym dniu na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zorganizowano obchody dnia praw dziecka.

czytaj więcej...

Spotkanie honorowych krwiodawców

W miniony piątek  - 15 listopada w Żłobnicy odbyło się uroczyste spotkanie władz samorządowych z honorowymi dawcami krwi, w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa oraz  55-lecia ruchu Honorowego Dawstwa Krwi w Polsce. W uroczystości uczestniczyło prawie 200 dawców krwi z terenu Powiatu Bełchatowskiego, przy czym najliczniejsza grupa reprezentowała Gminny Klub HDK w Kleszczowie. W uroczystości wzięła również udział dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie Ewa Stawiak-Kołba.

 Szczegółowa relacja z tej uroczystości i fotogaleria ...
 

Uwaga!

Ustalono terminy śródrocznych konsultacji z nauczycielami:

6 marca 2014r. 29 maja 2014r.

Godziny konsultacji podamy w późniejszym terminie.
 

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem niezwykle ważnym, ale też długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony różnych osób- rodziców i nauczycieli. Dlatego też Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie przystąpiła w roku szkolnym 2013/2014 do programu Klub Bezpiecznego Puchatka. „Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Przygotowany jest przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex. Głównym celem programu jest wyposażenie dzieci klas pierwszych w taką wiedzę i umiejętności, które pomogą im zachować się bezpiecznie w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole.
 

czytaj więcej...

Godziny pracy specjalistów
w roku szkolnym 2013/2014

 

Pedagog specjalny - Damiana Płomińska /pokój 101/

Poniedziałek 8.20-11.20
14.00-16.00
Terapia, rewalidacja
  16.00-17.00 Konsultacje dla rodziców
Wtorek 10.00-13.00
14.00-15.00
Terapia, rewalidacja
Środa 12.00-13.00
14.00-15.00
Terapia
Czwartek 9.15-10.15 Terapia
Piątek 11.00-12.00 Terapia

Pedagog szkolny - Emilia Palińska /pokój 4/

Poniedziałek 10.00-16.00  
  16.00-17.00 Konsultacje dla rodziców
Wtorek 8.30 - 12.30  
Środa 8.30 - 12.30  
Czwartek 10.20-15.20  
Piątek 8.30 - 12.30  

Logopeda - Mariola Świderska-Kulka /pokój 15/

Poniedziałek 8.30-16.00  
  16.00-17.00 Konsultacje dla rodziców
Wtorek 7.30-13.30  

Psycholog - Agnieszka Jasek /pokój 15/

Poniedziałek 16.00-17.00 Konsultacje dla rodziców /po wcześniejszym umówieniu
  17.00-18.00  
Środa 8.20-12.20 Zajęcia dla dzieci
     
Pragniemy poinformować iż nasza szkoła zakwalifikowała się do nowego, ogólnopolskiego projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
 

SKS w roku szkolnym 2013/2014

SKS - p. Wioleta Cybis
poniedziałek 15.00 - 16.00
wtorek 14.00 - 15.30

SKS - p. Iwona Chojnowska
środa 14.10 - 14.55
piątek 14.10 - 14.55

SKS - BASEN - p. Iwona Chojnowska
poniedziałek 17.00 - 18.00
środa 17.00 - 18.00
piątek 16.00 - 18.00

 

UWAGA!!!

W związku z pracami na skrzyżowaniu drogi powiatowej przez Łuszczanowice z ul. Miłą i drogą "przez Huby" (w miejscu tym budowane jest rondo) potrwają jeszcze do końca września br.

Ze względu na prowadzoną inwestycję przystanki zlokalizowane najbliżej tego skrzyżowania zostały na ten czas wyłączone z użytkowania. Do czasu zakończenia robót w tym miejscu uczniowie będą korzystać z najbliższych czynnych przystanków, m.in. zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania drogi przez Łuszczanowice z ul. Sportową (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną).
 W
arunki ubezpieczenia, którym objęci są uczniowie - czytaj więcej...
 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Podręczniki - klasy I-III

Podręczniki - klasy IV-VI

Sześciolatek w szkole


Drogi Rodzicu - Twoje dziecko na sześć lat?

zachęcamy więc do wejścia na stronę,
na której znajdziesz być może odpowiedzi na nurtujące Cię pytania...
 

http://www.6latki.men.gov.pl/


Drodzy Rodzice - jeśli podjęliście decyzję, że Wasza pociecha jest gotowa rozpocząć edukację
w wieku 6 lat - zapraszamy do szkoły.

Ulotki informacyjne:

ulotka 1 ulotka 2 ulotka 3
 

Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci - kampania edukacyjna Rzecznika Praw Dziecka Marka Michałka

Spot promujący kampanię:


 

Szanowni Państwo

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców, poruszający temat nowej kampanii społecznej REAGUJ. MASZ PRAWO. Kampania ta ma na celu zmianę postaw świadków stosowania przemocy wobec dzieci i skłonienie ich do reagowania w takich sytuacjach i zgłaszania takich przypadków.

<treść listu>

27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.jakreagowac.pl