MISJA SZKOŁY

„Dziecko uznane zostało za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć i której nie wolno wieść na smyczy,
 lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwaga, z wysiłkiem umysłu, uczucia i woli.”

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

WIZJA SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE STARA SIĘ, ABY JEJ ABSOLWENT:

Dobrze funkcjonował w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i szkole, przestrzegał norm współżycia społecznego.
Pozytywnie patrzył na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.
Traktował naukę jako coś oczywistego, wartościowego.
Miał określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.
Był wrażliwy na prawdę, dobro i piękno.
Miał poczucie własnej wartości i nie ulegał negatywnym wpływom.
Umiejętnie radził sobie z konfliktami powstałymi między uczniami oraz między nauczycielem a uczniem.
Miał świadomość właściwy proporcji między prawami a obowiązkami ucznia.
Znał zasady bycia dobrym kolegą i respektował je.

AKTUALNOŚCI


Dokładny rozkład dowozów i odwozów na wszystkich trasach

czytaj więcej...


TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI


20.11.2014 ( czwartek ) godz. 16:15

28.01.2015 ( środa ) godz. 16:15

23.04.2015 ( czwartek ) godz. 16:15


TERMINY KONSULTACJI

21.10.2014 ( wtorek ) w godz. 16:30 – 17:30
15.12.2014 ( poniedziałek ) w godz. 16:30 – 17:30
17.03.2015 ( wtorek ) w godz. 16:30 – 17:30
19.05.2015 ( wtorek ) w godz. 16:30 – 17:30

 

Rodzicu uczniów klas VI

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie informuje, iż w związku z organizacją na 8 godz. lekcyjnej koła z języka niemieckiego dla uczniów klas VI dodatkowo zorganizowano odwozy.

Celem usprawnienia powrotu dzieci do domu po zajęciach uruchomiono dodatkowe linie:

Poniedziałek Wtorek Czwartek
- ul. Sportowa
- POLO
- BSM
- przed światłami
- ul. Sportowa 1
- bloki
- przed światłami
- Łuszczanowice Kolonia
- Łuszczanowice Centrum
- Łuszczanowice Huby
- cmentarz
- rondo k/Żłobnicy
- Żłobnica
- Antoniówka
- bloki
- POLO

Odjazd uczniów spod szkoły o godz. 16:05 - 16:15.
 

Rada Rodziców - składka na rok szkolny 2014/2015

Rada Rodziców informuje, iż wysokość składki w tym roku szkolnym wynosić 30 zł.

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły:
najstarsze dziecko wpłaca kwotę - 30 zł
drugie dziecko - 20 zł
trzecie i kolejne - są zwolnione z składki.

 

Godziny pracy specjalistów
w roku szkolnym 2014/2015

 

Pedagog specjalny - Damiana Płomińska /pokój 101/

Dni tygodnia

Godziny

 

Poniedziałek

14.00- 15.00
16.00- 17.00

Rewalidacja
Terapia

Wtorek

9.30- 10.30
10.30- 13.30
14.00- 15.00

Rewalidacja
Terapia
Terapia

Środa

-

-

Czwartek

9.30- 13.30
14.00- 15.00

Terapia
Rewalidacja

Piątek

9.30- 12.30
14.00- 15.00

Terapia
Rewalidacja

Pedagog szkolny - Emilia Palińska /pokój 4/

Dni tygodnia

Godziny

Poniedziałek

10.00-14.00 / 15.00-17.00

Wtorek

9.15- 14.00

Środa

8.30- 13.00

Czwartek

10.20- 15.20

Piątek

7.45- 12.30

Logopeda - Mariola Świderska-Kulka /pokój 15/

Dni tygodnia

Godziny

Poniedziałek

7.30- 12.00

Wtorek

14.30- 15.30

Środa

-

Czwartek

7.30- 12.00

Piątek

11.30- 12.30

Psycholog - Agnieszka Jasek /pokój 15/

Dni tygodnia

Godziny

Poniedziałek

12.15- 17.00

Wtorek

8.15- 14.15

Środa

8.15- 12.45

Czwartek

-

Piątek

8.15- 11.15

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Pragniemy przypomnieć najważniejsze zapisy zawarte w Statucie Szkoły
dotyczące obowiązków ucznia.


Obowiązki ucznia:

1) Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz obowiązujących na terenie szkoły regulaminów,
b) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych,
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
f) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
g) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań powierzonych przez nauczyciela, zespół klasowy lub organizacje szkolne,
h) dbanie o dobre imię i tradycje szkoły,
i) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi,
j) przeciwstawiania się w miarę swoich możliwości przejawom agresji, przemocy, wandalizmu i wulgarności.

2) Na terenie szkoły uczeń dba o estetyczny wygląd zewnętrzny i nosi strój uczniowski, który spełnia następujące wymogi:
a) powinien być czysty, w stonowanych barwach, skromny, nieeksponujący bielizny osobistej,
b) fryzura powinna być czysta i skromna, niefarbowana, bez dredów, irokezów, wzorów,
c) dopuszcza się noszenie skromnych ozdób, niezagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
d) zabrania się makijażu i malowania paznokci,
e) podczas zajęć w salach lekcyjnych i na przerwach nie należy nosić żadnego nakrycia głowy, z wyjątkiem sytuacji, w których zobowiązuje do tego wyznawana religia,
f) na terenie szkoły uczniów obowiązuje chodzenie w obuwiu zmiennym,
g) na zajęciach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i Szkolnego Koła Sportowego obowiązuje strój określony na początku roku szkolnego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
h) podczas nietypowych zajęć strój, który określa nauczyciel prowadzący te zajęcia, powinien być dostosowany do sytuacji i bezpieczny,
i) podczas obchodów świąt państwowych i szkolnych, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz w innych sytuacjach określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły uczeń zobowiązany jest nosić strój galowy,
w skład którego wchodzi: biała koszula lub bluzka, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica,
j) w sytuacjach niewymienionych w statucie szkoły – ubiór określa dyrektor szkoły stosownym zarządzeniem,
k) kwestie sporne rozstrzyga wychowawca klasy, a w sytuacjach wyjątkowych dyrektor szkoły.

4) Podczas zajęć lekcyjnych uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, które powinny być wyłączone i schowane:
a) zakaz używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nie dotyczy sytuacji szczególnych, takich jak zagrożenie zdrowia lub życia,
b) korzystanie na terenie szkoły z telefonu i innych urządzeń elektronicznych jest dopuszczalne pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich,
c) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź zaginięcie telefonu lub innych urządzeń elektronicznych,
d) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych skutkuje całkowitym zakazem korzystania z wyżej wymienionych urządzeń na terenie szkoły.

 

Sześciolatek w szkole


Drogi Rodzicu - Twoje dziecko na sześć lat?

zachęcamy więc do wejścia na stronę,
na której znajdziesz być może odpowiedzi na nurtujące Cię pytania...
 

http://www.6latki.men.gov.pl/


Drodzy Rodzice - jeśli podjęliście decyzję, że Wasza pociecha jest gotowa rozpocząć edukację
w wieku 6 lat - zapraszamy do szkoły.

Ulotki informacyjne:

ulotka 1 ulotka 2 ulotka 3