MISJA SZKOŁY

„Dziecko uznane zostało za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć i której nie wolno wieść na smyczy,
 lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwaga, z wysiłkiem umysłu, uczucia i woli.”

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

WIZJA SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE STARA SIĘ, ABY JEJ ABSOLWENT:

Dobrze funkcjonował w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i szkole, przestrzegał norm współżycia społecznego.
Pozytywnie patrzył na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.
Traktował naukę jako coś oczywistego, wartościowego.
Miał określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.
Był wrażliwy na prawdę, dobro i piękno.
Miał poczucie własnej wartości i nie ulegał negatywnym wpływom.
Umiejętnie radził sobie z konfliktami powstałymi między uczniami oraz między nauczycielem a uczniem.
Miał świadomość właściwy proporcji między prawami a obowiązkami ucznia.
Znał zasady bycia dobrym kolegą i respektował je.

AKTUALNOŚCI


PROJEKT
„TYDZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KLESZCZOWIE”

W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI 25–LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

 

Półkolonie letnie

Drodzy Rodzice - w terminie od 6 do 17 lipca 2015r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kleszczowie będzie organizował półkolonie dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie szkoły przy ul. Sportowej 8 i na terenie kompleksy SOLPARK.

Zapisy do 15 maja 2015r. w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

Regulamin rekrutacji

Program półkolonii letnich

Karta kwalifikacyjna
 

Drodzy Rodzice,

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna "Ja czytam", mająca na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu na terenie naszej szkoły zostały założone Dyskusyjne Kluby Edukacyjne, czyli grupy uczniów z klas IV- VI, którzy pragną spotykać się i rozmawiać na temat przeczytanych książek.
Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego, w miłej, niecodziennej atmosferze, z kubkiem herbaty w ręku. Dni i godziny spotkań będzie wyznaczał opiekun danego Klubu.
Opiekunem Klubu dla uczniów klas:
IV jest pani Agnieszka Kuśmierek,
V - pani Katarzyna Skurkiewicz,
VI - pani Renata Frach.

Relacje ze spotkań, zgodnie z ideą kampanii, będą zamieszczane na portalu społecznościowym Facebook.

Szczegółowe informacje na temat projektu na oficjalnej stronie kampanii: http://jaczytam.pl


12 marca - Ogólnopolski Dzień Matematyki


Marzec to miesiąc matematyki "Królowej Nauk". W naszej szkole co roku odbywają się różnego rodzaju konkursy, lekcje otwarte, apele. Organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych, jak i tych potrzebujących wsparcia, pomocy.
Uczniowie w tym czasie przygotowują się do konkursu szkolnego "Liczba 2015 - zadania", konkursu międzynarodowego "Kangur 2015" jak również sprawdzianu kompetencji.
Mogą liczyć na pomoc nauczycieli, ale także swoich kolegów, koleżanek, którzy maja już na swoim koncie sukcesy w konkursach matematycznych.
Chcemy pokazać, że matematyka jest wszędzie wokół nas, na każdym kroku

Więcej na temat Dnia Matematyki...

SZANOWNY RODZICU / OPIEKUNIE PRAWNY
CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEMAT
REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

1. Od 01.wrzesnia 2015 r. - obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 7 – letnie (rocznik 2008)
i dzieci 6 – letnie (rocznik 2009)
 
2. Zapisy dzieci do klasy pierwszej odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w Sekretariacie Szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30.

3. Nabór kandydatów do Szkoły odbywa się w formie pisemnej.

4. Termin składania dokumentów od 2 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r.

5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie składają KARTY ZGŁOSZENIA

6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci spoza obwodu Szkoły składają WNIOSKI.

7. KARTY ZGŁOSZENIA I WNIOSKI można pobrać ze strony internetowej Szkoły bądź bezpośrednio
z placówki Szkoły (Sekretariat Szkoły).

8. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły przyjmowane są do Szkoły z urzędu (Karta zgłoszenia).

9. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły będą mogły być przyjęte do Szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i pod warunkiem, że Szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

10. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

11. Komisja Rekrutacyjna w rekrutacji na rok 2015/2016 będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
A) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka
w Kleszczowie
B) rodzic / opiekun prawny kandydata pracuje na terenie Gminy Kleszczów.

12. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje odnośnie naboru, przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy zapoznać się z dokumentami dot. naboru zamieszczonymi na stronie internetowej Szkoły www.spkleszczow.republika.pl.

Ze szkolnym pozdrowieniem
Dyrektor Szkoły
Mariola Świderska-Kulka

 

Świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
ogłasza akcję ekologiczną

"ZBIERAJĄC I SEGREGUJĄC ODPADY CHRONISZ ŚRODOWISKO NATURALNE"

W RAMACH AKCJI ŚWIETLICA ORGANIZUJE KONKURS NA ZBIÓRKĘ MAKULATURY

Dobrze zapakowaną makulaturę (małe paczki ok. 5 kg) można przynosić
do świetlicy szkolnej do 8 maja 2015r.

Makulaturę w większej ilości można dostarczyć do firmy „EKO-REGION”
w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 14

Wyżej wymieniona firma wyda pokwitowanie na adres szkoły i nazwisko dziecka,
z określeniem ilości oddanej makulatury, które należy dostarczyć do świetlicy szkolnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI

U W A G A !
ZBIÓRKA MAKULATURY PRZEDŁUŻONA JEST
DO 15 MAJA 2015.

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Pragniemy przypomnieć najważniejsze zapisy zawarte w Statucie Szkoły
dotyczące obowiązków ucznia.


Obowiązki ucznia:

1) Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz obowiązujących na terenie szkoły regulaminów,
b) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych,
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
f) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
g) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań powierzonych przez nauczyciela, zespół klasowy lub organizacje szkolne,
h) dbanie o dobre imię i tradycje szkoły,
i) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi,
j) przeciwstawiania się w miarę swoich możliwości przejawom agresji, przemocy, wandalizmu i wulgarności.

2) Na terenie szkoły uczeń dba o estetyczny wygląd zewnętrzny i nosi strój uczniowski, który spełnia następujące wymogi:
a) powinien być czysty, w stonowanych barwach, skromny, nieeksponujący bielizny osobistej,
b) fryzura powinna być czysta i skromna, niefarbowana, bez dredów, irokezów, wzorów,
c) dopuszcza się noszenie skromnych ozdób, niezagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
d) zabrania się makijażu i malowania paznokci,
e) podczas zajęć w salach lekcyjnych i na przerwach nie należy nosić żadnego nakrycia głowy, z wyjątkiem sytuacji, w których zobowiązuje do tego wyznawana religia,
f) na terenie szkoły uczniów obowiązuje chodzenie w obuwiu zmiennym,
g) na zajęciach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i Szkolnego Koła Sportowego obowiązuje strój określony na początku roku szkolnego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
h) podczas nietypowych zajęć strój, który określa nauczyciel prowadzący te zajęcia, powinien być dostosowany do sytuacji i bezpieczny,
i) podczas obchodów świąt państwowych i szkolnych, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz w innych sytuacjach określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły uczeń zobowiązany jest nosić strój galowy,
w skład którego wchodzi: biała koszula lub bluzka, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica,
j) w sytuacjach niewymienionych w statucie szkoły – ubiór określa dyrektor szkoły stosownym zarządzeniem,
k) kwestie sporne rozstrzyga wychowawca klasy, a w sytuacjach wyjątkowych dyrektor szkoły.

4) Podczas zajęć lekcyjnych uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, które powinny być wyłączone i schowane:
a) zakaz używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nie dotyczy sytuacji szczególnych, takich jak zagrożenie zdrowia lub życia,
b) korzystanie na terenie szkoły z telefonu i innych urządzeń elektronicznych jest dopuszczalne pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich,
c) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź zaginięcie telefonu lub innych urządzeń elektronicznych,
d) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych skutkuje całkowitym zakazem korzystania z wyżej wymienionych urządzeń na terenie szkoły.