AKTUALNOŚCI

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

serdecznie zaprasza Uczniów, Rodziców, Opiekunów, Radę Pedagogiczną

na rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

 

Uroczystość odbędzie się 1 września 2015 o  godz. 10:00

w sali gimnastycznej

Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

 

Uczniowie zostaną dowiezieni do szkoły na godz. 9.45

 

Wyprawka pierwszoklasisty

• Blok A4 rysunkowy biały
• Blok A4 rysunkowy kolorowy
• Blok A4 techniczny biały
• Blok A4 techniczny kolorowy
• Wycinanka z kolorowymi kartkami
• Farby plakatowe i pędzelki gruby i cienki
• Stara gazeta do podkładki przy pracach plastyczno-technicznych
• 2 teczki A4
• Plastelina
• Mazaki
• Piórnik zaopatrzony w podstawowe przybory szkolne tj. kredki, ołówki, długopisy, temperówka, gumka, nożyczki, klej,itp.
• Zeszyt w 3 linie 16-kartkowy (najlepiej w kolorowe linie) – 2 sztuki
• Zeszyt w kratkę 16-kartkowy – 2 sztuki
• Zeszyt do korespondencji
• Brudnopis
• Strój gimnastyczny (biała podkoszulka, czarne lub niebieskie spodenki) zapakowany w podpisany woreczek
• Ręczniczek, mydełko, szczoteczka do zębów
• Zmienne obuwie (na gumowym spodzie ) w podpisanym worku

Bardzo prosimy o podpisanie wymienionych przyborów.


 

Informacje dla rodziców
odnośnie wykazu podręczników na rok szkolny 2015/2016
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Rodzice nie dokonują zakupu podręczników z wykazu do klas I, II i IV,
ponieważ są one objęte dotacją rządową.

Rodzice dokonują zakupu podręczników do klas III, V i VI zgodnie z podanym wykazem.

Język angielski dla klas III, V i VI oraz język niemiecki dla klas IV, V i VI zamawiany będzie przez szkołę i finansowany ze środków gminnych.

Podręczniki do nauki religii nie są objęte dotacją rządową i rodzice są zobowiązani zakupić te podręczniki z własnych środków zgodnie z podanym wykazem.

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!

Organizatorzy akcji ekologicznej - „Zbierając i segregując odpady chronisz środowisko naturalne”
i w ramach niej trwającej już 7 lat zbiórki makulatury w szkole – wychowawcy świetlicy, dziękują serdecznie wszystkim jej uczestnikom, którzy przyczynili się
do uzyskanego przez szkołę wyniku, a przede wszystkim DZIĘKUJEMY za udział
w przedsięwzięciu na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

DZIĘKI MIŁOŚNIKOM PRZYRODY SZKOŁA DWUKROTNIE ZAJĘŁA III MIEJSCE W KONKURSIE
„Zbiórki makulatury”, który organizowany był przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

W roku szkolnym 2013/2014 zebraliśmy 6040 kg, a w roku 2014/2015 - 9940 kg.

Jednocześnie informujemy, iż świetlica szkolna zakończyła już kilkuletnią
akcję ekologiczną zbiórki makulatury.
 

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Pragniemy przypomnieć najważniejsze zapisy zawarte w Statucie Szkoły
dotyczące obowiązków ucznia.


Obowiązki ucznia:

1) Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz obowiązujących na terenie szkoły regulaminów,
b) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych,
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
f) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
g) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań powierzonych przez nauczyciela, zespół klasowy lub organizacje szkolne,
h) dbanie o dobre imię i tradycje szkoły,
i) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi,
j) przeciwstawiania się w miarę swoich możliwości przejawom agresji, przemocy, wandalizmu i wulgarności.

2) Na terenie szkoły uczeń dba o estetyczny wygląd zewnętrzny i nosi strój uczniowski, który spełnia następujące wymogi:
a) powinien być czysty, w stonowanych barwach, skromny, nieeksponujący bielizny osobistej,
b) fryzura powinna być czysta i skromna, niefarbowana, bez dredów, irokezów, wzorów,
c) dopuszcza się noszenie skromnych ozdób, niezagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
d) zabrania się makijażu i malowania paznokci,
e) podczas zajęć w salach lekcyjnych i na przerwach nie należy nosić żadnego nakrycia głowy, z wyjątkiem sytuacji, w których zobowiązuje do tego wyznawana religia,
f) na terenie szkoły uczniów obowiązuje chodzenie w obuwiu zmiennym,
g) na zajęciach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i Szkolnego Koła Sportowego obowiązuje strój określony na początku roku szkolnego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
h) podczas nietypowych zajęć strój, który określa nauczyciel prowadzący te zajęcia, powinien być dostosowany do sytuacji i bezpieczny,
i) podczas obchodów świąt państwowych i szkolnych, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz w innych sytuacjach określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły uczeń zobowiązany jest nosić strój galowy,
w skład którego wchodzi: biała koszula lub bluzka, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica,
j) w sytuacjach niewymienionych w statucie szkoły – ubiór określa dyrektor szkoły stosownym zarządzeniem,
k) kwestie sporne rozstrzyga wychowawca klasy, a w sytuacjach wyjątkowych dyrektor szkoły.

4) Podczas zajęć lekcyjnych uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, które powinny być wyłączone i schowane:
a) zakaz używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nie dotyczy sytuacji szczególnych, takich jak zagrożenie zdrowia lub życia,
b) korzystanie na terenie szkoły z telefonu i innych urządzeń elektronicznych jest dopuszczalne pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich,
c) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź zaginięcie telefonu lub innych urządzeń elektronicznych,
d) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych skutkuje całkowitym zakazem korzystania z wyżej wymienionych urządzeń na terenie szkoły.