MISJA SZKOŁY

„Dziecko uznane zostało za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć i której nie wolno wieść na smyczy,
 lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwaga, z wysiłkiem umysłu, uczucia i woli.”

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

WIZJA SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE STARA SIĘ, ABY JEJ ABSOLWENT:

Dobrze funkcjonował w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i szkole, przestrzegał norm współżycia społecznego.
Pozytywnie patrzył na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.
Traktował naukę jako coś oczywistego, wartościowego.
Miał określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.
Był wrażliwy na prawdę, dobro i piękno.
Miał poczucie własnej wartości i nie ulegał negatywnym wpływom.
Umiejętnie radził sobie z konfliktami powstałymi między uczniami oraz między nauczycielem a uczniem.
Miał świadomość właściwy proporcji między prawami a obowiązkami ucznia.
Znał zasady bycia dobrym kolegą i respektował je.

AKTUALNOŚCI

Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem...

 

 

 

 

Świąt białych, pachnących świerkową choinką,  spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek.

Niech  zagości w Państwa domach szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie.
Nowy Rok niech zaś będzie okresem zadumy i refleksji nad tym, co minęło i nad tym,
co nas czeka -  tak więc dużo optymizmu i wiary w nadchodzące jutro życzyMariola Świderska-Kulka
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w
Kleszczowie
wraz z całą społecznością szkolną

 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka. 

Janusz Korczak


 

 

D Z I Ę K U J E M Y

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i darczyńcom
przedświątecznego kiermaszu charytatywnego „Dzieci dzieciom”.

Dzięki Wam udało nam się zebrać kwotę 6340 zł,
która w całości zostanie przekazana na rzecz podopiecznych
Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
 

Dziękujemy za Waszą hojność i dobre serce.

 

<< FOTORELACJA Z KIERMASZU >>

 

Samorząd Uczniowski przypomina o trwających akcjach:

międzyklasowym konkursie
GÓRA GROSZA
(akcja trwa do 5 grudnia 2014r.)

oraz

akcji zbierania nakrętek
(akcja trwa do końca roku szkolnego)
 

Świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
ogłasza akcję ekologiczną

"ZBIERAJĄC I SEGREGUJĄC ODPADY CHRONISZ ŚRODOWISKO NATURALNE"

W RAMACH AKCJI ŚWIETLICA ORGANIZUJE KONKURS NA ZBIÓRKĘ MAKULATURY

Dobrze zapakowaną makulaturę (małe paczki ok. 5 kg) można przynosić
do świetlicy szkolnej do 8 maja 2015r.

Makulaturę w większej ilości można dostarczyć do firmy „EKO-REGION”
w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 14

Wyżej wymieniona firma wyda pokwitowanie na adres szkoły i nazwisko dziecka,
z określeniem ilości oddanej makulatury, które należy dostarczyć do świetlicy szkolnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI
 

Świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
ogłasza akcję charytatywną

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”

W ramach akcji organizowana jest zbiórka darów, takich jak:
żywność, odzież dla dzieci i dorosłych, także używana, ręczniki, pościel, koce, zabawki, przybory i pomoce szkolne, książki, środki do higieny osobistej oraz środki czystości.

Celem akcji jest uwrażliwianie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka.
Dary przekazane zostaną najbardziej potrzebującym rodzinom z naszej szkoły, a także mieszkańcom Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.

DARY PROSIMY PRZYNOSIĆ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W DNIACH 1-17 GRUDNIA 2014 ROKU

 

Rada Rodziców - składka na rok szkolny 2014/2015

Rada Rodziców informuje, iż wysokość składki w tym roku szkolnym wynosić 30 zł.

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły:
najstarsze dziecko wpłaca kwotę - 30 zł
drugie dziecko - 20 zł
trzecie i kolejne - są zwolnione z składki.

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Pragniemy przypomnieć najważniejsze zapisy zawarte w Statucie Szkoły
dotyczące obowiązków ucznia.


Obowiązki ucznia:

1) Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz obowiązujących na terenie szkoły regulaminów,
b) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych,
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
f) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
g) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań powierzonych przez nauczyciela, zespół klasowy lub organizacje szkolne,
h) dbanie o dobre imię i tradycje szkoły,
i) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi,
j) przeciwstawiania się w miarę swoich możliwości przejawom agresji, przemocy, wandalizmu i wulgarności.

2) Na terenie szkoły uczeń dba o estetyczny wygląd zewnętrzny i nosi strój uczniowski, który spełnia następujące wymogi:
a) powinien być czysty, w stonowanych barwach, skromny, nieeksponujący bielizny osobistej,
b) fryzura powinna być czysta i skromna, niefarbowana, bez dredów, irokezów, wzorów,
c) dopuszcza się noszenie skromnych ozdób, niezagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
d) zabrania się makijażu i malowania paznokci,
e) podczas zajęć w salach lekcyjnych i na przerwach nie należy nosić żadnego nakrycia głowy, z wyjątkiem sytuacji, w których zobowiązuje do tego wyznawana religia,
f) na terenie szkoły uczniów obowiązuje chodzenie w obuwiu zmiennym,
g) na zajęciach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i Szkolnego Koła Sportowego obowiązuje strój określony na początku roku szkolnego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
h) podczas nietypowych zajęć strój, który określa nauczyciel prowadzący te zajęcia, powinien być dostosowany do sytuacji i bezpieczny,
i) podczas obchodów świąt państwowych i szkolnych, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz w innych sytuacjach określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły uczeń zobowiązany jest nosić strój galowy,
w skład którego wchodzi: biała koszula lub bluzka, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica,
j) w sytuacjach niewymienionych w statucie szkoły – ubiór określa dyrektor szkoły stosownym zarządzeniem,
k) kwestie sporne rozstrzyga wychowawca klasy, a w sytuacjach wyjątkowych dyrektor szkoły.

4) Podczas zajęć lekcyjnych uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, które powinny być wyłączone i schowane:
a) zakaz używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nie dotyczy sytuacji szczególnych, takich jak zagrożenie zdrowia lub życia,
b) korzystanie na terenie szkoły z telefonu i innych urządzeń elektronicznych jest dopuszczalne pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich,
c) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź zaginięcie telefonu lub innych urządzeń elektronicznych,
d) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych skutkuje całkowitym zakazem korzystania z wyżej wymienionych urządzeń na terenie szkoły.