MISJA SZKOŁY

„Dziecko uznane zostało za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć i której nie wolno wieść na smyczy,
 lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwaga, z wysiłkiem umysłu, uczucia i woli.”

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

WIZJA SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE STARA SIĘ, ABY JEJ ABSOLWENT:

Dobrze funkcjonował w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i szkole, przestrzegał norm współżycia społecznego.
Pozytywnie patrzył na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.
Traktował naukę jako coś oczywistego, wartościowego.
Miał określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.
Był wrażliwy na prawdę, dobro i piękno.
Miał poczucie własnej wartości i nie ulegał negatywnym wpływom.
Umiejętnie radził sobie z konfliktami powstałymi między uczniami oraz między nauczycielem a uczniem.
Miał świadomość właściwy proporcji między prawami a obowiązkami ucznia.
Znał zasady bycia dobrym kolegą i respektował je.

AKTUALNOŚCI

W roku 2015 DBI obchodzić będziemy 10 lutego. Tak jak w zeszłym roku, wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”.
 
Podczas obchodów DBI chcemy podkreślić to, że każdy internauta może przyczynić się do tego,
że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym.

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

W naszej szkole w dniach od 16 do 20 lutego obchodzić będziemy Tydzień Bezpiecznego Internetu,
w ramach którego podejmowany będzie szereg działań mających na celu przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uświadomienie im, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z Sieci.

 

Uwaga

Przypominamy, że 28 stycznia 2015r. odbędzie się
śródsemestralne spotkanie z rodzicami.

16.15 - zebranie ogólne (sala gimnastyczna)

16.45 - spotkania z wychowawcami w klasach
 

Rada Rodziców informuje...

Rada Rodziców informuje, że środki, którymi dysponuje w roku szkolnym 2014/2015 będą przeznaczone na następujące cele:
- zapewnienie poczęstunku i oprawy muzycznej na uroczystościach szkolnych (zabawa andrzejkowa, choinka),
- finansowanie nagród dla uczniów zgodnie z regulaminem przyznawania nagród,
- zapewnienie oprawy muzycznej na balu dla klas szóstych,
- stworzenie funduszu socjalnego, z którego środki będą przeznaczone na potrzeby uczniów w trudnej sytuacji życiowej, pomoc będzie udzielana na wniosek wychowawcy,
- inne cele zgłaszane w trakcie roku szkolnego zatwierdzone przez Radę Rodziców.


 

Świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
ogłasza akcję ekologiczną

"ZBIERAJĄC I SEGREGUJĄC ODPADY CHRONISZ ŚRODOWISKO NATURALNE"

W RAMACH AKCJI ŚWIETLICA ORGANIZUJE KONKURS NA ZBIÓRKĘ MAKULATURY

Dobrze zapakowaną makulaturę (małe paczki ok. 5 kg) można przynosić
do świetlicy szkolnej do 8 maja 2015r.

Makulaturę w większej ilości można dostarczyć do firmy „EKO-REGION”
w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 14

Wyżej wymieniona firma wyda pokwitowanie na adres szkoły i nazwisko dziecka,
z określeniem ilości oddanej makulatury, które należy dostarczyć do świetlicy szkolnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI
 

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Pragniemy przypomnieć najważniejsze zapisy zawarte w Statucie Szkoły
dotyczące obowiązków ucznia.


Obowiązki ucznia:

1) Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz obowiązujących na terenie szkoły regulaminów,
b) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych,
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
f) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
g) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań powierzonych przez nauczyciela, zespół klasowy lub organizacje szkolne,
h) dbanie o dobre imię i tradycje szkoły,
i) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi,
j) przeciwstawiania się w miarę swoich możliwości przejawom agresji, przemocy, wandalizmu i wulgarności.

2) Na terenie szkoły uczeń dba o estetyczny wygląd zewnętrzny i nosi strój uczniowski, który spełnia następujące wymogi:
a) powinien być czysty, w stonowanych barwach, skromny, nieeksponujący bielizny osobistej,
b) fryzura powinna być czysta i skromna, niefarbowana, bez dredów, irokezów, wzorów,
c) dopuszcza się noszenie skromnych ozdób, niezagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
d) zabrania się makijażu i malowania paznokci,
e) podczas zajęć w salach lekcyjnych i na przerwach nie należy nosić żadnego nakrycia głowy, z wyjątkiem sytuacji, w których zobowiązuje do tego wyznawana religia,
f) na terenie szkoły uczniów obowiązuje chodzenie w obuwiu zmiennym,
g) na zajęciach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i Szkolnego Koła Sportowego obowiązuje strój określony na początku roku szkolnego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
h) podczas nietypowych zajęć strój, który określa nauczyciel prowadzący te zajęcia, powinien być dostosowany do sytuacji i bezpieczny,
i) podczas obchodów świąt państwowych i szkolnych, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz w innych sytuacjach określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły uczeń zobowiązany jest nosić strój galowy,
w skład którego wchodzi: biała koszula lub bluzka, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica,
j) w sytuacjach niewymienionych w statucie szkoły – ubiór określa dyrektor szkoły stosownym zarządzeniem,
k) kwestie sporne rozstrzyga wychowawca klasy, a w sytuacjach wyjątkowych dyrektor szkoły.

4) Podczas zajęć lekcyjnych uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, które powinny być wyłączone i schowane:
a) zakaz używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nie dotyczy sytuacji szczególnych, takich jak zagrożenie zdrowia lub życia,
b) korzystanie na terenie szkoły z telefonu i innych urządzeń elektronicznych jest dopuszczalne pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich,
c) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź zaginięcie telefonu lub innych urządzeń elektronicznych,
d) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych skutkuje całkowitym zakazem korzystania z wyżej wymienionych urządzeń na terenie szkoły.