Świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
ogłasza akcję charytatywną
 
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”
 
W ramach niej organizowana jest zbiórka darów takich jak:
żywność, odzież dla dzieci i dorosłych, także używana, ręczniki, pościel,
koce, zabawki, przybory i pomoce szkolne, książki, środki do higieny
 osobistej oraz środki czystości.

Celem akcji jest uwrażliwianie młodego pokolenia
na potrzeby drugiego człowieka.
Dary przekazane zostaną najbardziej potrzebującym rodzinom
z naszej szkoły, a także mieszkańcom Bełchatowskiego
Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.

DARY PROSIMY PRZYNOSIĆ DO ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE
OD 1 DO 14 GRUDNIA 2015 ROKU
 

Świetlicowy konkurs na jesienną ozdobę z dyni.

Wychowawcy świetlicy serdecznie zapraszają wszystkich świetliczaków do wzięcia udziału w listopadowym konkursie na ozdobę z dyni (dekoracje nie mogą nawiązywać do święta Halloween). Prace prosimy składać u wychowawców świetlicy w terminie od 9.11.2015 do 20.11.2015r.Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ostatnim tygodniu listopada.

Wychowawcy świetlicy

Międzyszkolny konkurs plastyczny
„Znam swoje prawa”

Regulamin Formularz zgłoszenia
 

"Dbajmy o ciszę"

Świetlica szkolna w nowym roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęła realizację projektu „Dbajmy o ciszę”.
Głównym celem przedsięwzięcia jest wdrażanie wychowanków świetlicy do cichego zachowania. Spokój i cisza mają bardzo duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka, a także sposobu i jakości uczenia się. Do realizacji programu zostały zakupione sygnalizatory dźwiękowe, które pomogą w osiągnięciu zamierzonego celu. W świetlicy szkolnej będą systematycznie przeprowadzane zajęcia podczas których uczniowie będą ćwiczyć ciche i spokojne komunikowanie się. Wychowankowie zdobędą informacje o szkodliwości hałasu m.in. podczas spotkania ze specjalistą. Odbędą się również konkursy na: „Wzorowego świetlika”, „Świetlicowa godzina ciszy”, oraz szkolny konkurs literacki związany z tematyką „ciszy”.

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Pragniemy przypomnieć najważniejsze zapisy zawarte w Statucie Szkoły
dotyczące obowiązków ucznia.


Obowiązki ucznia:

1) Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz obowiązujących na terenie szkoły regulaminów,
b) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych,
c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
f) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
g) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań powierzonych przez nauczyciela, zespół klasowy lub organizacje szkolne,
h) dbanie o dobre imię i tradycje szkoły,
i) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi,
j) przeciwstawiania się w miarę swoich możliwości przejawom agresji, przemocy, wandalizmu i wulgarności.

2) Na terenie szkoły uczeń dba o estetyczny wygląd zewnętrzny i nosi strój uczniowski, który spełnia następujące wymogi:
a) powinien być czysty, w stonowanych barwach, skromny, nieeksponujący bielizny osobistej,
b) fryzura powinna być czysta i skromna, niefarbowana, bez dredów, irokezów, wzorów,
c) dopuszcza się noszenie skromnych ozdób, niezagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
d) zabrania się makijażu i malowania paznokci,
e) podczas zajęć w salach lekcyjnych i na przerwach nie należy nosić żadnego nakrycia głowy, z wyjątkiem sytuacji, w których zobowiązuje do tego wyznawana religia,
f) na terenie szkoły uczniów obowiązuje chodzenie w obuwiu zmiennym,
g) na zajęciach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i Szkolnego Koła Sportowego obowiązuje strój określony na początku roku szkolnego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
h) podczas nietypowych zajęć strój, który określa nauczyciel prowadzący te zajęcia, powinien być dostosowany do sytuacji i bezpieczny,
i) podczas obchodów świąt państwowych i szkolnych, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz w innych sytuacjach określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły uczeń zobowiązany jest nosić strój galowy,
w skład którego wchodzi: biała koszula lub bluzka, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica,
j) w sytuacjach niewymienionych w statucie szkoły – ubiór określa dyrektor szkoły stosownym zarządzeniem,
k) kwestie sporne rozstrzyga wychowawca klasy, a w sytuacjach wyjątkowych dyrektor szkoły.

4) Podczas zajęć lekcyjnych uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, które powinny być wyłączone i schowane:
a) zakaz używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nie dotyczy sytuacji szczególnych, takich jak zagrożenie zdrowia lub życia,
b) korzystanie na terenie szkoły z telefonu i innych urządzeń elektronicznych jest dopuszczalne pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich,
c) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź zaginięcie telefonu lub innych urządzeń elektronicznych,
d) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych skutkuje całkowitym zakazem korzystania z wyżej wymienionych urządzeń na terenie szkoły.